Moony

Temat: Projekt Uchwały nr 19 , dotyczący miejsc postojowych
Brawa dla Prezesa , za szybką reakcję na problemy związane z brakiem wpisu – w aktach notarialnych – zawierającego ustanowienie odrębnej własności dla miejsc postojowych ! Moim zdaniem taką uchwałę i odpowiednią umowę powinien zredagować profesjonalista, czyli prawnik a zaaprobować Zarząd. Ja proponuję nieco w inny sposób, przynajmniej częściowo i czasowo, uregulować stan prawny miejsc postojowych, poprzez uchwalenie , innego sposobu korzystania ... zawarta z uwzględnieniem treści art.206 kc, w kontekście wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 maja 1993 r. / Sygn.I Acr 400/93, OSA nr 6/1994,poz.33/. Projekt Uchwały nr 19 Wspólnoty „Hetman” – w przypadku jej realizacji - moim zdaniem należy trochę poprawić ( wzór umowy zachowany jest w tajemnicy ? ). Po słowie „w sprawie” proponuję aby nie przekazywać właścicielom miejsc postojowych, ale przekazać do WYŁĄCZNEGO używania tę część gruntu (nieruchomość wspólna ), która znajduje się pod opłaconym przez właściciela, miejscem postojowym. Właściciele lokali mieszkalnych są chyba współwłaścicielami nieruchomości wspólnej a nie właścicielami ? Należy również - oprócz , dobrego pomysłu oznakowania numerycznego miejsc postojowych - rozrysować szkic sytuacyjny poszczególnych miejsc, łącznie z wymiarowaniem. Zarząd, nie mający odpowiednich pełnomocnictw właścicieli lokali, nie może moim zdaniem, ... jest kalkulacja ?), - sposób korzystania, - dysponowanie miejscem ?, - czerpanie korzyści np. użyczenie komuś, sprzedaż, wynajem, dzierżawa itd. ? . Należy również zdecydować się, czy jest to umowa o...
Źródło: czarnieckiego.fora.pl/a/a,56.htmlTemat: "Negatywna" popularność
Poseł Tadeusz Tomaszewski zwrócił się z uprzejmą prośbą do Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem – Strzeszyn” jako członek tej spółdzielni o pisemne wyjaśnienie następujących spraw: - nabycie gruntów przez spółdzielnie; - lustrację spółdzielni ... i zalecenia pokontrolnego ); - badanie sprawozdań finansowych spółdzielni przez biegłych rewindentów; - uchwały walnego zgromadzenia członków w sprawie budowy mieszkań jednorodzinnych przy ulicy Juwenalisa w Poznaniu dla członków spółdzielni; - uchwały Zarządu spółdzielni ... sytuacja prawna – uchwały władz spółdzielni, status prawny domków po ich oddaniu do użytku ( wysokość zaliczek na poczet wkładu budowlanego ); - czy jako członek spółdzielni pełnił funkcję w organach spółdzielni ( Zarząd, Rada Nadzorcza ) Oto treść pisma jaką otrzymał Pan Poseł od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Razem Strzeszyn” w odpowiedzi: Ustosunkowując się do Pana pisma uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustaleniami organów Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem – Strzeszyn” Zarząd nie może dokumentów Spółdzielni wydawać poza siedzibę. Oczywiście nie ma przeszkód, aby każdy z członków Spółdzielni nie mógł zapoznać się z nimi ... czy jakichkolwiek preferencyjnych kredytów. Grunty będące aktualnie w dyspozycji Spółdzielni były w całości kupione na normalnych zasadach kupna – sprzedaży od poprzednich właścicieli. Nadto informujemy, iż lustracja Spółdzielni została przeprowadzona zgodnie ... nie jest Pan członkiem organów naszej Spółdzielni. Informujemy nadto, iż w oddanych do dyspozycji członków mieszkań Spółdzielnia nie przeprowadziła „remontu”, jest to informacja nieprawdziwa. Wzorem zaś innych Spółdzielni, co było i jest powszechną praktyką w przypadku, gdy mieszkanie zostało oddane do użytku nie w pełni wykończone wypłacono członkowi pewną kwotę będącą równowartością niewykończonych a przewidzianych podstawowych standardem robót. Podpisano Prezes Zarządu inż. Marian Sołyga oraz Wiceprezes Zarządu ds. członkowsko – organizacyjnych mgr Renata Frąckowiak Oto ustosunkowanie sie Pana Posła w tej sprawie. Pozdrawiam
Źródło: forumgniezno.pl/viewtopic.php?t=1173


Temat: Archiwum ogłoszeń o naborze na stanowiska
stwierdzenie nabycia własności, o wpis lub założenie księgi wieczystej, - opracowywanie wniosków do Wojewody w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz w sprawie udzielenia bonifikat, - aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, - prowadzenie spraw związanych ze wspólnota gruntową, - realizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - prowadzenie postępowań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w tym m. innymi w ... gruntu i działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę oraz innych spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami rolnymi, - prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych a w szczególności: uzgadnianie warunków zabudowy terenu, określanie warunków wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, ustalanie i egzekwowanie obowiązków rekultywacji gruntów, - przeprowadzanie kontroli przestrzegania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, - przygotowywanie projektów decyzji, zarządzeń i uchwał, - prowadzenie rozpraw administracyjnych, - sprawozdawczość na potrzeby GUS, Wojewody, Rady Powiatu i jej organów, Wymagane dokumenty: - list motywacyjny, - kwestionariusz osobowy + zdjęcie, - dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie dyplomów ... – ”Oferta zatrudnienia na PODINSPEKTORA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i gospodarki Nieruchomościami” Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W katalogu – sprawy kadrowe -udostępnione zostały wzory kwestionariusza oraz oświadczeń....
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=2420